Fact Club3 dec '12 14:04Aangepast op 3 dec '12 16:18

The Fact Club | Samsom: steun aan Griekenland

Auteur: BNR Webredactie

‘Het was wel winst die we maakten op de Griekse leningen en ik vind het eerlijk gezegd wel goed dat we geen winst maken over de rug van Grieken‘. #feitoffabel 3 december: steun aan Griekenland.

De woorden zijn afkomstig van Diederik Samsom (PvdA).  (bron) Tijd dus om de feiten over de financiële steun aan Griekenland op een rij te zetten.

Gaat er nieuw geld naar Griekenland?
Nee het gaat hier om de uitbetaling van een volgende tranche van een eerder overeengekomen steunpakket.

Op wat voor manieren leent Nederland geld aan Griekenland?
Nederland draagt op drie manieren bij aan financiële steun aan Griekenland: de ‘Greek Loan facility’, het EFSF en het IMF. Omdat Nederland niet direct een stem heeft in beslissingen van het IMF laten we dat hier buiten beschouwing.

Greek Loan Facility (GLF)
De GLF is speciaal voor Griekenland opgericht, hierin zitten alle eurolanden. Mei 2010 zijn de eerste leningen uitgekeerd. In totaal is hiermee 53 miljard aan Griekenland geleend (alles is uitgekeerd). Het Nederlandse aandeel hierin is 3.2 miljard.

Onderdeel van de nieuwe afspraak met Griekenland is dat het rentepercentage dat Griekenland over deze 53 mld (en Nederland dus ontvangt) betaalt wordt verlaagd met 100 bps. Nederland zal dus minder aan rentebetalingen ontvangen dan ingecalculeerd.

European Financial Stability Facility  (EFSF)
Het EFSF is een speciaal mechanisme waar eurolanden geld in storten, het EFSF leent vervolgens geld aan landen in problemen. Op 1 februari 2011 is het eerste geld uitgeleend. Via het EFSF is in totaal 144,6 miljard aan Griekenland toegezegd, hiervan is tot voor de deal 73,9 miljard uitgekeerd. Het Nederlandse aandeel is 6.1%, dus voor Griekenland is het totale risico dat Nederland loopt 8.8 miljard.

De looptijd van deze leningen wordt verlengd en het rentepercentage gaat met 10 bps omlaag. Nederland zal dus minder aan rentebetalingen ontvangen dan ingecalculeerd.

Wat voor afspraken zijn er nog meer gemaakt?
- In totaal wordt Griekenland nu met 43,7 miljard euro ondersteund, 34,4 miljard wordt in december uitgekeerd, 23.8 miljard daarvan gaat naar de herkapitalisatie van banken.
- Het geld dat de nationale centrale banken zouden ontvangen via het Securities Market Programme (SMP) constructie gaat direct terug naar Griekenland.
- Het geld dat Griekenland ontvangt door middel van privatiseringen moet worden besteed aan rentebetalingen.

Samsom heeft het over ‘winst maken over de rug van de Grieken’, doen we dat nu niet meer?
Dit is om twee redenen een vreemde redenering van Samsom:

-       Nederland leent geld uit aan Griekenland en gaat dus een risico aan, hierover wordt een premie (rente) betaald, omdat het niet 100% zeker (sterker, zeer onwaarschijnlijk) is dat het geld terugkomt. Dus tot dat Nederland ook het oorspronkelijke bedrag dat is uitgeleend terug heeft gekregen kan er niet worden gesproken over winst. Overigens was dit tarief al niet de marktrente, anders had Griekenland het geld zelf wel kunnen lenen op de financiële markten. Daarbij bestaan er winstgevendere investeringen dan lenen aan Griekenland, dus dit winst maken is niet de reden dat we aan Griekenland lenen.

-       Alhoewel de rente wordt verlaagd betaalt Griekenland nog steeds rente over de leningen, volgens Samsom zijn redenering maken we nog steeds winst.

Bronnen
EFSF
De Algemene Rekenkamer: overzicht ontvangende lidstaten
De Algemene Rekenkamer: EU governance bij bestrijding economische en financiële crisis
Eurogroup statement on Greece
Nieuwsuur: 27 november

http://thefactclub.nl/2012/12/03/feitoffabel-3-december-steun-aan-griekenland/

 

Het EPD is een project met een lange politieke historie (pdf), maar in 2011 leek het definitief van de baan; de Eerste Kamer stemde unaniem tegen. Nu lijkt het EPD via een andere weg (zorgverzekeraars) toch ingevoerd te worden en hiermee herleeft het oude debat. Voorstanders stellen dat het levens kan redden, tegenstanders geven aan dat de beveiliging niet orde is.

Tijd om de feiten op een rij te zetten. We beginnen met historisch overzicht en vergelijken vervolgens het oorspronkelijke systeem met het nieuwe systeem.  Ook kijken we even over de grens.

Het elektronisch patiënten dossier, waar komt het idee eigenlijk vandaan?

Het begon in 1997, toenmalig minister van VWS Els Borst bracht de nota ‘Informatievoorziening in de zorg’ uit.

Op 1 november 2008 stuurde toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) een brief naar alle Nederlanders over de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier. Strekking: Het EPD zorgt dat zorgverleners beter kunnen samenwerken en hierdoor tot betere zorg leidt. EPD moet nog wel door Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd en mensen die niet in EPD opgenomen willen worden kunnen bezwaar maken.

Op 19 februari 2009 stemde de Tweede Kamer in met de invoering van het EPD.

Op 5 april 2011 verwierp de Eerste Kamer unaniem het voorstel tot invoering van het EPD. Volgens de Eerste Kamer ..

November 2011,  een meerderheid in de Tweede Kamer (VDV, CDA, PvdA) wil dat minister Schippers zoekt naar manieren om het EPD toch in te voeren.

November 2012, bekend wordt dat Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie het EPD (officieel ‘Zorg­infrastructuur’) gaat invoeren.

Wat zijn de verschillen tussen het oorspronkelijke en  het nieuwe systeem?
Het nieuwe systeem is een initiatief van private partijen ‘de vereniging van zorgaanbieders’, deze zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het toezicht. In het oorspronkelijke systeem was dat het ministerie van VWS en zou er bij falend toezicht altijd een minister verantwoordelijk zijn. De bescherming van de gegevens vallen wel onder Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het oorspronkelijke systeem ging uit van een opt-out systeem, dat betekent dat je automatisch mee zou doen. Het nieuwe systeem gaat uit van een opt-in systeem, dat betekent dat je automatisch niet meedoet en het moet aangeven indien je wel mee wilt doen.

Zijn er ook overeenkomsten?
De technische infrastructuur van het systeem is ongeveer hetzelfde. Dat is ook de reden dat beveiligingsexperts zich weer zorgen maken. Het is geen database, maar een landelijk schakelpunt (LSP) dat via een beveiligd netwerk de computers van hulpverleners met elkaar verbindt.

Hoe zit het in andere landen?

Onder andere in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken wordt een EPD of vergelijkbaar systeem ingevoerd. we gaan kort in op de situatie in Denemarken:

Denemarken kent een landelijk uitwisselingssysteem van medische gegevens. Dit is zowel toegankelijk voor zorgverleners als voor burgers. De overheid is verantwoordelijk voor de invoering, financiering en toezicht. Er wordt gebruik gemaakt van een opt-in systeem.

Bronnen
WRR: Het landelijk EPD als blackbox (pdf)
VN: Hoofdpijndossier
De Volkskrant: Kamer wil toch door met digitaal patiëntendossier
Rijksoverheid: Rapport ‘Onderzoek internationaal EPD’ van KPMG

Gerelateerde artikelen