Nieuws27 apr '12 07:07

Opluchting en teleurstelling

Auteur: Marjan van den Berg

Een topprestatie of een 'vluggertje': de reacties van belangenorganisaties op het begrotingsakkoord dat het demissionaire minderheidskabinet sloot met D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn gemengd.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): "Wij vinden het een goede zaak dat de overdrachtsbelasting op 2 procent blijft. Dat nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, zat eraan te komen. De koopkracht op de woningmarkt moet wel gehandhaafd blijven. Er moet een evenwicht worden gevonden.''

Verbond van Verzekeraars: "Het is een prestatie van formaat dat politiek Den Haag er te elfder ure in geslaagd is de begroting voor 2013 alsnog in het gareel te brengen. Nu is het zaak de afspraken zodanig vorm te geven dat nadelige effecten op de economie, slagkracht van het bedrijfsleven en koopkracht van burgers zoveel mogelijk worden beperkt. Zo hebben de voorgestelde maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek negatieve gevolgen voor de prijsvorming van woningen, de koopkracht van toetreders op de woningmarkt en de nieuwbouwsector. Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat er ruimte is voor overleg over gelijkwaardige alternatieven met minder schadelijke gevolgen. Eerdere voorstellen van een groep van 22 hoogleraren onder leiding van Lans Bovenberg zouden daarvoor een goede basis vormen. Tot slot zullen de plannen voor stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd getoetst moeten worden op hun uitvoerbaarheid door verzekeraars en pensioenfondsen.''

Detailhandel Nederland over de stijging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent: "Wij vinden dat de verhoging van de btw niet door moet gaan. Dit schaadt de motor van de economie. Hogere prijzen leiden tot minder aankopen, lagere omzet en daarmee minder werkgelegenheid. Niemand wint hiermee."

Vervoerdersorganisaties TLN en EVO zijn onaangenaam getroffen door het duurder worden van het eurovignet. ,,Alleen het wegvervoer wordt aangepakt. Onze sector kan geen lastenverzwaring gebruiken."

Woonbond: "Het marktconform maken van de huren treft de mensen met lagere en modale inkomens. In steden als Amsterdam en Utrecht wordt voor hen het wonen binnen de ring onbetaalbaar, voor hen is daar geen ruimte meer.''

Onderwijsbonden CNV Onderwijs en de AOb zijn heel gelukkig dat de bezuiniging op passend onderwijs van tafel gaat, maar noemen het teleurstellend dat er een nullijn voor de ambtenarensalarissen is afgesproken: "Het onderwijspersoneel staat al twee jaar op nul."

Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV heeft geen goed woord over voor het bereikte akkoord. "Gelukkig mogen we op 12 september allemaal naar de stembus. De nieuwe Tweede Kamer stemt nog over deze begroting, dus dan kan het nog worden teruggedraaid. Nederland krijgt gelukkig nog de mogelijkheid om zich uit te spreken over zaken als de nullijn." 

De versoepeling van het ontslagrecht zal alleen maar leiden tot nog meer mensen zonder baan, denkt Jongerius. "Maar ook dit kan er nooit liggen voor 12 september. Deze Kunduz-coalitie voert vandaag een schijnvertoning uit. Er wordt geprobeerd een vluggertje te doen, terwijl dit niet de politieke werkelijkheid wordt." 

"De drie Kunduz-partijen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Had voorstellen gedaan voor een tijdelijk pakket en had het vervolgens aangedurfd om met structurele plannen je kiezer tegemoet te treden." Afwachten is er voor Jongerius dus niet bij. 

"Wij zullen ons blijven verzetten tegen de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van onder meer de Wajongeren en WSW. We zullen kijken welk deel van het pensioenakkoord wij nog interessant vinden om voor onze rekening te nemen. Ik was niet van plan mensen deze rekening te laten betalen."

Ambtenarenbond Abvakabo FNV noemt het akkoord ,,dramatisch". De nullijn voor ambtenaren is in de ogen van de bond geen structurele bezuiniging. Ook is de bond niet te spreken over de snelle verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoging van het btw-tarief.

Vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP: "De Kunduzcoalitie haalt fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg. We vinden het onverantwoord en ondoordacht om in deze tijd van economische crisis de WW te wijzigen en het ontslagrecht te verslechteren."

Ouderenbond ANBO is blij met de terugkeer van het persoonsgebonden budget (pgb) en met het terugdraaien van het plan om patiënten 9 euro per recept te laten betalen. Dat valt ook goed bij de patiëntenfederatie NPCF en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.

De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), waarin producenten als Joop van den Ende, Ivo Niehe en Mojo zijn verenigd, juicht het toe dat de btw op podiumkunsten weer teruggaat van 19 naar 6 procent. Dat geeft de sector lucht, aldus VVTP-voorzitter Erwin van Lambaart. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) sluit zich daar bij aan.

Het uitblijven van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking kan rekenen op goedkeuring van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. "Dit is goed nieuws voor de miljoenen mensen die onze investeringen nodig hebben."

Natuurmonumenten: "Natuurmonumenten is tevreden dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt. Daarmee krijgt de natuur weer lucht. Met het akkoord gaat een deel van de onevenredig forse bezuinigingsplannen van staatssecretaris Bleker van tafel. Topprioriteit is nu dat er voldoende geld beschikbaar komt voor het beheer van natuurgebieden, want die budgetten staan door de bezuinigingen in veel provincies onder druk.''

Gerelateerde artikelen