Beurs23 okt '13 17:19

Beleggers niet altijd juist geïnformeerd in jaarverslagen

Auteur: Harmen Simon Teunis

Beleggers worden lang niet altijd juist geïnformeerd in jaarverslagen. Zo voldoet de verslaglegging over de beloning van bestuurders en commissarissen niet altijd aan de wettelijke eisen. Dat concludeert de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten.

"De conclusie is eigenlijk dat ondernemingen op onderdelen zeker progressie hebben gemaakt, maar dat ze ook nog meer vooruitgang kunnen boeken", zegt AFM-bestuurder Gerben Everts.

"We hebben een aantal bevindingen in onze rapportage gepubliceerd. Het is de eerste keer dat we het hebben gecombineerd. Dus niet alleen wat we over 2012 hebben gezien maar ook een aantal thema’s die we vooraf hebben aangekondigd komen terug. En we benoemen een aantal thema’s voor het komende jaar."

Standaardteksten
Everts noemt een aantal voorbeelden aan de hand van de drie-eenheid van de jaarrekening. "In de balans bijvoorbeeld zien we iets positiefs gebeuren ten aanzien van de toelichting van bijzondere waardeverminderingen. In deze tijd gebeurt dat wat vaker. En over het algemeen is dat goed. Maar de kwaliteit en ook de omvang van de toelichtingen, blijft een punt van zorg. Ondernemingen volstaan toch in standaardteksten in plaats van specifieke teksten waar de belegger echt iets aan heeft."

Een ander voorbeeld is de resultatenrekening. "Daar zien we dat je af mag wijken van de IFRS-winst op het moment dat je dat naar buiten brengt. We zien dat ondernemingen daar gebruik van maken en daar alternatieve prestatie-indicatoren voor gebruiken. Maar dat doen ze niet elk jaar consistent."

Het is daardoor voor de beleggers onduidelijk om te zien hoe de winst zich verhoudt tot het voorgaande jaar. "Je mag iets afwijkends gebruiken als winstindicator. Maar dan moet je het wel elk jaar doen, zodat je de winst ook in de loop der jaren kunt vergelijken. En dat ontbreekt helaas te vaak."

Beloningen
Dan zijn er ook nog de bestuurdersbeloningen. "We zien dat er onvoldoende zicht is op de aan de bestuurders toegekende aandelen als beloning. En dat is toch iets wat we vanuit een goede governance heel belangrijk vinden dat het knip en klaar aan de belegger wordt uitgelegd. En dat het zich ook keurig verhoudt tot wat daarover in de resultatenrekening staat."

Risico's
Ook de risico’s die bedrijven lopen, zijn nog niet goed omschreven, concludeert de AFM. "Er zijn een aantal heel specifieke risico’s, bijvoorbeeld bij banken. We hebben specifiek gekeken naar de leningen en het kredietrisico, wat met een mooi woord ‘forbearance’ heet."

"Op het moment dat degene die jou geld schuldig is dat misschien niet kan voldoen, dan hebben banken de mogelijkheid de rente wat aan te passen, de looptijd te verlengen of tijdelijk even te staken met het innen. Dat het gebeurt, lichten ze wel toe. Maar de echte impact daarvan, de wijze waarop dat gebeurt en de impact op de financiële cijfers, is iets wat we nog niet voldoende toegelicht zien worden, op een enkele uitzondering na."

Nauwkeurig toelichten
Er is een format voor jaarverslagen, zodat er geen onduidelijkheid meer kan bestaan. "Daar zijn wat vrijheden in. Bepaalde sectoren hebben toch een behoefte aan een andere wijze van verslaggeving."

Bedrijven zouden eigenlijk heel nauwkeurig moeten toelichten hoe ze de mogelijkheden en vrijheden gebruiken. "Zodat de belegger niet hoeft te gissen wat de grondslagen zijn geweest om van die mogelijkheid gebruik te maken. Dan kan men zelfstandig een analyse maken hoe die keuze zich verhoudt met keuzes die andere ondernemingen in dezelfde sector of ondernemingen in andere sectoren daarin maken. De toelichtingen zijn voor ons erg belangrijk. Daar ontbreekt nog het een en ander."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen