Politiek15 dec '21 18:42Aangepast op 15 dec '21 19:06

Uiteenlopende reacties op coalitieakkoord

Auteurs: BNR Webredactie en ANP

Het regent reacties op de coalitieplannen vanuit politiek, vakbonden, beroepsorganisaties, milieuclubs, werkgeversorganisaties en maatschappelijke organisaties. Voorspelbaar genoeg lopen de reacties sterk uiteen, van 'een goede stap' tot 'een nachtmerrie voor Nederland'.

(ANP Sem van der Wal)

BOVAG: Tevreden met invoering rekeningrijden

BOVAG is tevreden dat in het coalitieakkoord staat dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. BOVAG pleit daar al jaren voor. Afgelopen maart nog met een alternatief autobelastingplan samen met ANWB, RAI, VNA en Natuur & Milieu. Algemeen voorzitter Han ten Broeke van BOVAG: 'Het taboe er af! Dat is goed en dat is noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.' BOVAG denkt komende tijd graag mee over de concrete invulling van het principe betalen naar gebruik.

LTO Nederland: Onhaalbaar hoog

Het nieuwe kabinet legt de lat voor stikstofreductie 'onhaalbaar hoog'. Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een reactie op de coalitieplannen. 'Vele miljarden vanwege die grote transitie helpen natuurlijk wel, onmiskenbaar. Op twee problemen leven vragen: ze hebben het percentage van 26 naar 50 procent verhoogd en niet in 2035 maar in 2030. Dat tijdspad en de uitvoeringskracht is onrealistische en onuitvoerbaar.'

Bouwend Nederland: Compliment

Bouwend Nederland geeft de coalitiepartijen een compliment voor het regeerakkoord. Volgens de brancheorganisatie is er aandacht voor alle onderwerpen waar het aandacht voor heeft gevraagd. Zo komt er een eind aan de verhuurderheffing en wordt er geld uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van wegen, spoor en bruggen.

De door woningcorporaties gewraakte verhuurderheffing wordt afgeschaft door het nieuwe kabinet. In plaats van deze belasting die de corporaties jaarlijks afdragen, moeten er bindende afspraken komen met de corporaties over de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie en verduurzaming. De corporaties klaagden dat zij daar niet genoeg geld voor overhielden.

De coalitie wil meer woningen gaan bouwen, 100.000 per jaar. De afgelopen jaren was het streefcijfer 75.000. Bouwend Nederland noemt het positief dat een nieuwe minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening daar regie over gaat voeren. Daarnaast stelt het nieuwe kabinet de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor onder meer de aanleg van infrastructuur om nieuwe woningen te ontsluiten.

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: Er zijn positieve stappen gezet

Agractie: Kool en geit sparen

Het nieuwe coalitieakkoord wil 'zowel de kool als de geit sparen', maar daarbij ontbreek het aan realiteitszin, aldus boerenorganisatie Agractie. 'De doelstellingen voor stikstofreductie worden versneld, er worden vele miljarden belastinggeld voor verspild, maar hoe het uitgevoerd moet gaan worden is vaag', aldus een woordvoerder van boerenorganisatie Agractie.

Daarbij doelt de boerenorganisatie vooral de volgens haar onhaalbare gewenste grenswaarde, waarmee gemeten wordt hoeveel stikstof de natuur kan hebben. Ook het naar voren halen van de deadline voor het verminderen van stikstof van 2035 van 2030 noemt hij onhaalbaar. 'Dat gaan we echt niet redden.'

CNV: Beloftevolle stap

Het CNV noemt het regeerakkoord 'een beloftevolle stap op weg naar een gezonde arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet gaat jaarlijks 500 miljoen euro steken in de hervorming van de arbeidsmarkt en wil het verschil tussen flex- en vaste contracten verkleinen. CNV zegt dat het kabinet het advies van werkgevers en vakbonden over hervorming van de arbeidsmarkt bijna integraal heeft overgenomen in het regeerakkoord. 'Dat betekent een flinke overwinning voor werknemers. Bijna 2 miljoen mensen leven al jaren in onzekerheid: zij hobbelen van flexcontract naar flexcontract. Dit is slecht voor de mensen zelf, maar ook voor de concurrentiekracht en innovatie in Nederland.'

FNV: Nog geen reden tot feest

De FNV is blij dat de 'doorgeslagen' flexibilisering van de arbeidsmarkt 'eindelijk' een halt wordt toegeroepen. Dat zegt de vakbond in een reactie op het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet steekt jaarlijks 500 miljoen euro in de hervorming van de arbeidsmarkt, onder meer om het verschil tussen flex- en vaste contracten te verkleinen.

'Maar dit akkoord is geen reden tot feest', zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een toelichting. Hij vindt de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon niet genoeg. Dat wordt in fases verhoogd met 7,5 procent en de uitkeringen, met uitzondering van de AOW, stijgen mee. 'Daarmee lossen we het probleem voor heel mensen niet op', vindt Elzinga. 'Bovendien is de koppeling met de AOW keihard doorgesneden en raakt de koopkracht van onze ouderen verder achterop.'

Natuurmonumenten: Even ambitieus als noodzakelijk

Natuurmonumenten noemt het doel van het nieuwe kabinet om grote delen van het Nederlandse buitengebied tot 2030 opnieuw in te richten 'even ambitieus als noodzakelijk'. 'De grote vraag is of de uitvoering gerealiseerd kan worden. Onze natuur luistert al te lang naar toekomstmuziek. Dat zegt directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten. 'We moeten ons land zo inrichten dat natuur niet langer de dupe is van hoe we wonen, werken, ons voedsel produceren en onze energie opwekken.'

WISE: Krankzinnig onverantwoord

Milieuorganisatie WISE noemt de keuze om te beginnen met de realisatie van twee nieuwe kerncentrales krankzinnig onverantwoord. Campagneleider op het gebied van kernenergie Gerard Brinkman zegt dat het kabinet de verantwoordelijkheid blijft ontduiken. 'Door te kiezen voor kernenergie maar geen enkele oplossing voor het afvalprobleem te bieden, zitten komende generaties straks met een milieuprobleem van dezelfde proporties als de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis.' In het coalitieakkoord staat dat de kerncentrale in Borssele langer open zal blijven 'uiteraard met oog voor de veiligheid'.

FME: Juiste koers

Het kabinet zet met het regeerakkoord 'de juiste koers voor Nederland uit'. Dat laat de werkgeversorganisatie van de technologische industrie FME weten in een reactie. FME steunt het plan van de coalitie om ruim 6 miljard euro te investeren in innovatie, met als doel om tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te komen. 'Daar heeft FME steeds voor gepleit, net als voor de deeltijd-WW die in het akkoord staat.'

Ook steunt FME de doelstelling van de coalitie om de uitstoot nog sneller terug te dringen. 'Maar dan hebben we wel een infrastructuur voor elektrificatie nodig en moeten de doorlooptijden van vergunningen drastisch verkort worden. En zonder mensen met de juiste vaardigheden is een succesvolle energietransitie überhaupt onmogelijk', zegt FME-voorzitter Theo Henrar. Daarom vindt FME het zeer teleurstellend dat de coalitie geen duidelijke plannen heeft om dit tekort aan te pakken.

Urgenda: Een goede stap

Directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda noemt de 35 miljard euro die het nieuwe kabinet wil uittrekken voor klimaatmaatregelen een 'goede stap'. In het algemeen klinken de klimaatplannen als een 'mooie sprong voorwaarts', maar ze heeft nog niet het gehele coalitieakkoord kunnen lezen. In het akkoord staat dat het kabinet de klimaatwet wil aanscherpen. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55 procent zijn verminderd. Om dit met zekerheid te halen, neemt het kabinet zich voor in het beleid te mikken op circa 60 procent vermindering in 2030. 'Het komt in de richting, maar in Glasgow hebben we afgesproken dat de hele wereld de uitstoot moet verminderen', zegt Minnesma. Volgens haar zou Nederland moeten mikken op een uitstootvermindering van zo'n 65 procent in 2030. 'Daar zullen we op blijven drukken.'

STAP: Verbijsterd

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is verbijsterd over een passage in het coalitieakkoord, waardoor er straks op meer plaatsen alcohol kan worden geschonken en verkocht. In het akkoord staat dat het mogelijk wordt om te 'blurren', dat is een mengvorm van horeca en winkels. Daardoor mag straks op sommige plekken waar alcoholverkoop nu nog verboden of beperkt is, straks wel een biertje of een wijntje worden verkocht of geschonken. 'Alcoholgebruik wordt daarmee verder genormaliseerd met alle gevolgen van dien', zegt directeur Wim van Dalen van STAP.

PVV: Nachtmerrie voor Nederland

PVV-leider Geert Wilters noemt het nieuwe coalitieakkoord een 'nachtmerrie voor Nederland'. Dat zegt de oppositieleider op Twitter. Volgens hem is dit niet het akkoord van VVD-leider Mark Rutte, maar 'het kabinet Klaver/Kaag', naar de leiders van GroenLinks en D66.

'Rutte was blijkbaar niet bij de onderhandelingen maar op vakantie', foetert de oppositieleider. 'Méér immigratie, méér asiel, méér klimaat- en stikstofgekkigheid, méér geld voor ontwikkelingshulp.' Hij had graag meer maatregelen gezien om het aantal nieuwe migranten te verminderen. 'Grenzen blijven WAGENWIJD open. Ongelooflijk wat een misser. De VVD heeft 100% gecapituleerd!'

PvdA: mist socialere en eerlijke keuzes

PvdA-leider Lilianne Ploumen mist 'socialere en eerlijkere keuzes' in het coalitieakkoord van de vier formatiepartijen. Een andere koers is volgens haar 'nodig en mogelijk'. Liever ziet ze 'hogere lonen, een hogere AOW en investeringen in de zorg'.

De PvdA zal haar oordeel over het aanstaande kabinet-Rutte IV bepalen op basis van het sociale beleid, vertelt de sociaaldemocraat op Twitter. Ze neemt het de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie ook kwalijk dat er volgens haar steeds te laat wordt ingegrepen in de coronacrisis. 'De coronacoalitie is het contact met de samenleving kwijt en heeft geen strategie om de pandemie het hoofd bieden.'

VCP: In elan kun je niet wonen

Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is. Het is aan een nieuw kabinet om van de samenleving weer een coherent geheel te maken en het vertrouwen in overheid, instituties en politiek te herstellen, stelt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op het coalitieakkoord.

De VCP zegt dan ook dat er een grote opdracht ligt voor de politiek en het kabinet die veel verder reikt dat het regeerakkoord. 'Deze coalitie belooft nieuw elan, maar in elan kun je niet wonen', aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

SP: Ongeloofwaardige doorstart

SP-leider Lilian Marijnissen heeft geen goed woord over voor het coalitieakkoord dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. Ze noemt het stuk 'een mes in de rug van de zorg'. Marijnissen hekelt dat er op de zorg bijna 5 miljard euro structureel wordt bezuinigd en er geen salarisverhoging komt voor zorgmedewerkers.

De komst van Rutte IV vindt Marijnissen een 'ongeloofwaardige doorstart' van het vorige kabinet Rutte III. Ze verwijst naar de woningcrisis, de toeslagenaffaire en de crisis in de zorg. 'Hoe kunnen dezelfde partijen, ideeën en mensen de problemen oplossen die ze zelf hebben veroorzaakt?'

GroenLinks: Ongeloofwaardig

Ik heb grote twijfel of deze coalitie de mooie woorden in het regeerakkoord wel waar gaat maken", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in een eerste reactie op het woensdag gepresenteerde akkoord. De problemen die het nieuwe kabinet moet oplossen zijn 'niet nieuw', terwijl juist dezelfde mensen aan het stuur zitten, aldus de oppositiepoliticus. 'Dat maakt het ongeloofwaardig.'

Op Twitter schrijft Klaver dat er miljarden wordt bezuinigd op de zorg, terwijl het loon van zorgpersoneel niet omhooggaat. 'Ik roep de coalitie op: pas dit aan.' Waar wel veel geld voor opzij is gezet, is de aanpak van de stikstofcrisis (25 miljard euro). Toch blijft een 'echte oplossing' daar uit, vindt Klaver.

PvdD: Non-oplossingen

De nieuwe coalitie biedt geen oplossing voor de stikstofcrisis, maar verplaatst deze alleen en trekt daar bovendien miljarden voor uit. Dat is althans het oordeel van Esther Ouwehand, de leider van de Partij voor de Dieren. 'Van Gelderland naar Flevoland, van Brabant naar Noord-Nederland.'

Het inkrimpen van de veestapel (het verminderen van het aantal varkens, koeien en kippen in Nederland) is 'opnieuw 't grote taboe', oordeelt Ouwehand. Rutte IV zadelt daarmee het land op 'op met peperdure non-oplossingen', reageert zij op het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Stichting Vluchteling: Zorgelijk

Stichting Vluchteling wil zo snel mogelijk met de coalitiepartijen en de nieuwe staatssecretaris in gesprek over hun ambitie voor een humaan en rechtvaardig migratiebeleid. De inzet om voorop te lopen in Europa voor een nieuw migratiebeleid is goed nieuws, mits dit niet leidt tot een nog repressievere aanpak. In de plannen schort het aan enige richting en uitwerking.

Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling: 'In het coalitieakkoord staan vooral maatregelen voor het bewaken van de grenzen en het reguleren van migratiestromen centraal. Daar heb ik grote zorgen over. Juist in deze tijd moet de coalitie verantwoordelijkheid nemen voor menswaardigheid in het migratiebeleid.'

Woonbond: Voorzichtige stapjes

De nieuwe coalitie zet met haar plannen voor de woningmarkt 'voorzichtige stapjes de goede richting op', zegt de Woonbond in een eerste reactie op die plannen. Toch hangt veel af van de uitvoering en lijkt het aan echte daadkracht te ontbreken.

Zo wijst een woordvoerder van de huurdersbelangenvereniging op de verhuurderheffing die weliswaar wordt afgebouwd, maar pas na de regeerperiode van het aanstaande kabinet verdwijnt. De verhuurderheffing is een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen.

Ook wordt er volgens de Woonbond wel gezegd dat er iets aan huurbescherming voor middenhuren zal worden gedaan, maar ontbreken daar de details nog. 'Veel is dan ook afhankelijk van de uitwerking van die plannen', aldus de zegsman.

SGP: Gemengde gevoelens

SGP-leider Kees van der Staaij heeft 'gemengde gevoelens' bij de inhoud van het coalitieakkoord. Hij schrijft op de website van de partij 'absoluut niet gerust' te zijn op 'welke kant het opgaat'. De voorman doelt daarmee op de passages over medisch-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs, zegt hij.

Ook vreest hij dat de financiële rekening van alle plannen bij de jongere generaties belandt. Van der Staaij wil erop letten of de plannen betaalbaar zijn en goed uit te voeren. 'Financiële degelijkheid hoort een basisregel te zijn van goed beleid.'

Studentenbonden: Grote zorgen

Studentenbonden maken zich 'grote zorgen' over de compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Daarom kondigen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United een protest aan op 5 februari. Volgens de bonden krijgen studenten onvoldoende compensatie voor de schulden die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd.

Volgens de LSVb betekent de compensatieregeling uit het coalitieakkoord dat studenten omgerekend 3000 euro terugkrijgen: 2000 euro uit de huidige voucherregeling en daarnaast komt de 1 miljard extra compensatie neer op 1000 euro per student, aldus de vakbond. 'Dat bedrag is wat ons betreft te laag', stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. 'Met dat bedrag kun je nog niet eens twee jaar collegegeld betalen. En dat terwijl studenten soms tienduizenden euro's schuld hebben opgelopen. Ook na de compensatie komen ze daardoor alsnog in de problemen als ze bijvoorbeeld een huis willen kopen.'

NVDE: Nu snel omzetten in daden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat de coalitie een stevige reductie van de CO2-uitstoot in het regeerakkoord heeft opgenomen en er ook 35 miljard euro voor uittrekt via het Klimaatfonds. De vereniging wil graag meehelpen om de doelen 'zo snel mogelijk om te zetten in daden', zegt voorzitter Olof van der Gaag. Volgens hem zijn er snel 'concrete beslissingen nodig waar de markt en netbeheerders mee aan de slag kunnen'.

Nederlandse Sportraad: Teleurgesteld

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord is te weinig aandacht voor sport en bewegen en voor preventie in het algemeen. De voorzitter van de Nederlandse Sportraad, Michael van Praag, noemt dat teleurstellend en te vrijblijvend. De raad hoopt dat de Tweede Kamer in het debat over het regeerakkoord om meer aandacht voor sport en bewegen vraagt. Van Praag: 'De vrijblijvendheid moet eraf. De toenemende bewegingsarmoede in Nederland leidt tot chronische ziekten en verzwakt ons immuunsysteem. Sport en bewegen zijn hard nodig, juist nu, nu corona onze gezondheid bedreigt. Helaas heeft het nieuwe kabinet hier onvoldoende aandacht voor'.

Foodwatch: Blij met btw-verlaging groente en fruit

Voedselwaakhond Foodwatch is blij met het nieuwe regeerakkoord. Er komt een suikertaks, een verlaging van de btw op groente en fruit tot nul procent en er komen bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. Ook gaan de accijnzen op tabak omhoog.

'Consumenten roepen al jaren om maatregelen om de ongezonde voedingsindustrie aan te pakken. De ervaring heeft al vaak genoeg uitgewezen dat vrijwillige afspraken met de voedingsindustrie niet werken. De schappen staan vol ongezonde frisdrank, gezonde voeding is vaak duurder dan ongezonde en kinderen worden overstelpt door marketing van junkfood', aldus de consumentenorganisatie.

PZ: Geen duidelijkheid

Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) vindt dat het regeerakkoord weinig duidelijkheid geeft voor zelfstandigen. Volgens directeur Margreet Drijvers staat er 'weinig nieuws' in voor haar sector. 'De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en schijnzelfstandigheid tegengaan zijn onderwerpen die de afgelopen jaren al de revue zijn gepasseerd', zegt ze in een toelichting.

Die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat er deze kabinetsperiode komen als het aan de coalitie ligt. Het moet oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.

Het nieuwe kabinet steekt verder jaarlijks 500 miljoen euro in de hervorming van de arbeidsmarkt, onder meer om het verschil tussen flex- en vaste contracten te verkleinen. 'Wat de plannen precies zijn blijft nog onduidelijk', zegt Drijvers daarover. 'Als leidraad worden het rapport van de Commissie Borstlap en het advies van de SER gebruikt. Een mooi startpunt, maar dan zijn we er nog lang niet.'

DENK : Geen visie

DENK mist in het coalitieakkoord een visie op de samenleving, de solidariteit tussen jong en oud, arm en rijk. Volgens de Tweede Kamerfractie van de partij dreigt het volgende kabinet er een 'van de loze beloftes' te worden.

'Na tien jaar individualisme en zelfredzaamheid denkt dit ‘nieuwe’ kabinet dat we met het aanzetten van de geldmachine een wezenlijk andere samenleving krijgen. Pijnlijk is ook het gebrek aan het op een transparante manier verantwoorden voor de slechte keuzes die Rutte heeft gemaakt. Denk aan de vernietiging van de woningmarkt, de Toeslagenmisdaad, de studenten die opgezadeld worden met torenhoge schulden en het drama in Groningen', laat de partij weten in een reactie.

FvD: Kartelakkoord

Forum voor Democratie is bepaald niet te spreken over het nieuwe coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. De partijen willen volgens FVD 'méér immigratie, méér klimaatplannen en méér EU'. In een statement noemt de partij het akkoord 'in alles een voortzetting van de agenda van het kartel: dezelfde ideeën, aangedragen en uitgevoerd door dezelfde mensen'.

Dat er een minister voor Klimaat en Energie komt, bevestigt volgens Forum 'het klimaatfetisjisme en de betuttelende controledwang' van het aanstaande kabinet. In wat FVD een 'kartelakkoord' noemt, maakt de coalitie 'geld vrij voor ontwikkelingshulp, illegalenopvang en een Nationaal Slavernijmuseum, terwijl er structureel wordt bezuinigd op zorg voor Nederlanders'. Burgers worden straks ook nog eens 'geplaagd' door een suikertaks en rekeningrijden, hekelt de partij van Thierry Baudet.

PO-Raad: Hoopvol

Tevredenheid over de coalitieplannen bij de PO-Raad, de koepelorganisatie voor basisscholen. De plannen van het aanstaande kabinet 'stemmen hoopvol', vindt de organisatie. Die wil wel meer aandacht voor 'onderwijshuisvesting', oftewel de kwaliteit van de schoolgebouwen.

De coalitie wil het salarisverschil tussen basisschoolleraren en hun collega's op de middelbare scholen verkleinen. 'Dit kabinet laat zien duurzaam te willen investeren en noodzakelijke veranderingen door te voeren in deze voor ons land en onze toekomst zo belangrijke sector', zegt PO-Raad-voorzitter Freddy Weima in een verklaring.

Het dichten van de 'loonkloof' moet helpen om het onderwijs aantrekkelijker te maken, zodat het lerarentekort kan worden beperkt. Maar, stelt de PO-Raad, 'we maken ons geen illusies: met alleen het dichten van de loonkloof is het onderwijs niet van zijn personeelstekort af.'

VNO-NCW en MKB-Nederland: Goede basis

Met het coalitieakkoord leggen VVD, D66, CDA en ChristenUnie 'een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land'. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de plannen. Ze wijzen onder andere op ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda, maar ook aandacht voor ondernemerschap en het mkb.

De plannen van de coalitie sluiten goed aan bij wat VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbonden overeenkwamen in de Sociaal-Economische Raad. Ook bij de in februari gepresenteerde koers van de werkgeversorganisaties die tot brede welvaart moet leiden sluiten de plannen goed aan. 'Alles moet nu in het teken staan van een succesvolle uitvoering en de belofte van stabiel beleid.'

Universiteiten: Stevige investeringen

De Nederlandse universiteiten en de universitair medische centra zijn "verheugd over de stevige investeringen" in onderwijs en onderzoek. 'Goed nieuws voor studenten en medewerkers dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan onze oproep om flink te investeren', zegt voorzitter Pieter Duisenberg van Vereniging Universiteiten van Nederland.

Volgens Margriet Schneider, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, kan hiermee meer geïnvesteerd worden in onder andere medisch wetenschappelijk onderzoek. 'Met de versterking van ons onderwijs en wetenschap komen we tot nieuwe inzichten die bijdragen aan gezondheidswinst voor iedereen in Nederland. Ook versterken deze investeringen de positie van Nederland als kennisland', aldus Schneider.

Volgens het regeerakkoord investeert het kabinet de komende jaren miljarden in de universiteiten. Ook worden er grote bedragen opzij gezet voor onder andere het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek en het verlagen van de werkdruk.

MOB: Ontsporing stikstofdossier

Volgens milieuorganisatie MOB, die het stikstofbeleid van de overheid vaak met succes heeft bestreden, gaat 'de ontsporing in het stikstofdossier onverminderd voort'. In het regeerakkoord staan volgens voorzitter Johan Vollenbroek wel een aantal positieve doelstellingen, zoals het sneller verminderen van de stikstofuitstoot, maar ontbreekt het 'volledig aan concrete plannen'.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen