Uiteindelijk moet je naar een beprijzing van de autokosten op tijd en plaats en dat gaat niet met accijnzen